PR News

มูลนิธิอิออนมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) โดยมีคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคมไทย

tnb-foot-1

0 comments on “มูลนิธิอิออนมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: