Brand DD

รัฐมนตรีฯมอบนโยบายท่องเที่ยว-กีฬา

รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการบริหารงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ .. 2562

โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา .กระบี่ โดยมี ...มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการ .กระบี่ กล่าวต้อนรับและแนะนำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รู้จักสภาพโดยทั่วไป รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

DSC_2213
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา โดยนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe)

2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean)

3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainablity) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

 

S__3178588

ส่วนนโยบายอื่นๆ คือ

ขับเคลื่อนไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อเชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทยจีน, ไทยอาเซียน , ไทยอินเดีย

ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส่งเสริมธุรกิจ Sharing Economy

พัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา / สร้าง Application ที่เป็นของเราเอง

ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล

แนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา

1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ

2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา

3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น

4. ส่งเสริม Sport Tourism

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย

7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก

ภายหลังการมอบนโยบายทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแก่บุคลากรในสังกัดแล้ว ยังได้รับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนภารกิจ ระยะ 3 เดือน/ 6 เดือน/ และ 12 เดือน ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมระดมสมองที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ระหว่าง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 จังหวัดกระบี่

DSC_2143
...มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการ .กระบี่

รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าภาคการท่องเที่ยวน่าจะต้องเป็นเป้าหมายหลักด้านรายได้ที่จะต้องชักนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการให้สนับสนุนเรื่องใดก็ขอให้บอก ยินดีไปผลักดันทั้งคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรี แต่ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเททำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องช่วยกันทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทำงานเป็นทีม ต่อไปนี้ จะไม่มีคำว่าทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย ทีมกรมพลศึกษา ทีมกรมท่องเที่ยว ทีมอื่นๆ จนไปถึงทีมกระทรวง ที่เป็นอิสระต่อกัน ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และรับผิดชอบร่วมกัน ผมขอให้ทุกหน่วยงานนำกลยุทธ์และแผนการผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะดำเนินการใน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ที่ได้นำเสนอมานี้ ถือว่าเป็น commitment ที่จะนำไปปฏิบัติให้ลุล่วงและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดกับประเทศ

tnb-foot-1

0 comments on “รัฐมนตรีฯมอบนโยบายท่องเที่ยว-กีฬา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: